top of page
หน้าปกService-06.jpg

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถระบุจำนวนได้ และไม่มีลักษณะทางกายภาพ
เงื่อนไขขของการพิจารณาว่าสินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่

  • เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพหรือไม่มีรูปธรรม

  • เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถตีมูลค่าของสินทรัพย์นั้นได้ 

  • เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและทำให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของเท่านั้น


ประเภทและตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1.    สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ, เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
      a.    สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention patent) หมายถึง สิทธิในการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือมีการประดิษฐ์ที่ดีกว่าเดิมเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิต การรักษา ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามปกติ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กิจการขอจดทะเบียน
      b.    สิทธิบัตรการออกแบบ (Product design patent) หมายถึง สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรการออกแบบจะมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ขอรับสิทธิบัตร ราคาทุนของสิทธิบัตรได้จากราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2.    ลิขสิทธิ์ (Copyrights) หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา
3.    สิทธิการเช่า (Leasehold) หมายถึง สิทธิที่ได้รับเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจากเจ้าของสินทรัพย์โดยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน โดยผู้ให้เช่าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยน.
4.    สัมปทานและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Franchises and Licensing) หมายถึง สิทธิที่รัฐบาลหรือบุคคลให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการเฉพาะอย่างหรือเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
5.    เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า (Trademark and Tradename) หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายการค้ามี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
      a.    เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
      b.    เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
      c.    เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
      d.    เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น
6.    ค่าความนิยม (Goodwill) หมายถึง คุณค่าที่เกิดขึ้นภายในกิจการนั้นเอง คุณค่าที่เกิดขึ้นจนเป็นค่าความนิยมคือ ความสามารถในการหารายได้ มากกว่ากิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เกิดจากการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สถานที่ตั้งกิจการอยู่ในทำเลที่ดี การบริหารงานดีเป็นที่เชื่อถือ ประสิทธิภาพในการผลิตดี ผลประกอบการดี ทำกิจการการค้ามานานจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทำให้เกิดความเชื่อถือและเกิดจากการผูกขาดทำกิจการนั้นแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น เช่น ชาเขียวโออิชิ , เป็ปซี่ ฯลฯ กิจการที่ได้รับความนิยมจะตีราคาค่าความนิยมของตนเองขึ้นมาเป็นตัวเลขเพื่อบันทึกไว้ในบัญชีของกิจการไม่ได้
ที่มา บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด


ทำไมจึงต้องประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทใดก็แล้วแต่หากมีถือไว้หรือมีความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้นก็ควรที่จะพิจารณาถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้และสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้น ๆ พร้อมกันนี้การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นยังช่วยให้บริษัทสามารถอธิบายชี้แจงถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ในกรณีที่มีการรับมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และโปรงใสอีกด้วย


วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น
1.    การอ้างอิงหรือเปรียบเทียบจากราคาตลาด (Market Approach)
วิธีการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นการหามูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินราคา โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบจากทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ และนำมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อปรับแก้ปัจจัยความต่างที่มีอยู่ระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับทรัพย์สินเปรียบเทียบเหล่านั้น แล้วจึงสรุปผลมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนั้น 
2.    การวิเคราะห์จากรายได้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Income Approach)
การวิเคราะห์รายได้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดหรือกำไรของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สามารถสร้างขึ้นได้ โดยมีการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและคุณค่าของเงินตามเวลาของสินทรัพย์นั้น ๆ
3.    การวิเคราะห์จากต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตัน (Cost Approach)
การวิเคราะห์จากต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นอีกหนึ่งในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถทำได้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุกระแสเงินสดหรือกำไรที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อให้เกิดได้โดยตรง เช่น ซอฟท์แวร์ เป็นต้น การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้รายได้อาจไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ หากเป็นเช่นนั้นบริษัทสามารถวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้โดยใช้วิธีราคาทุนสร้างทดแทน ในการวัดมูลค่าของซอฟท์แวร์นั้น ผู้ประเมินต้องประมาณจำนวนเงินของทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์นั้นขึ้นทดแทนซึ่งรวมไปถึงผลประโยชน์พนักงานหากต้องว่าจ้างพนักงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 


บริษัท ABS มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือบริษัทตั้งแต่การกรอกข้อมูลสำคัญในการประเมิน อธิบายวิธีการประเมินตลอดจนการตอบคำถามผู้สอบบัญชี ซึ่ง ABS จะอ้างอิงหลักการและวิธีการที่สอดคล้องกันกับมาตรฐานและหลักการดำเนินงานสากลเพื่อให้บริษัทสามารถมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพของการประเมิน 

banner services 3-01.jpg
banner services 3-02.jpg
banner services 3-03.jpg
banner services 3-04.jpg
banner services 3-05.jpg
banner services 3-06.jpg
banner services 3-09.jpg
banner services 3-09.jpg
Clienstt-01.jpg
Clienstt-04.jpg

ลูกค้าของเรา

bottom of page